ვაკანსია

ბიზნეს სასწავლო ცენტრი აცხადებს კონკურსს პროფესიული მასწავლებლების ვაკანტური ადგილების დასაკავებლად, შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

სასტუმრო საქმისმწარმოებელი – III, IV ,V საფეხური;
ბუღალტერი – III, IV ,V საფეხური;
გიდი (გეოტურიზმის და ა.შ.) - III საფეხური;
კორესპონდენტი – III საფეხური;
კომპიუტერული საინჟინრო გრაფიკის  (AutoCad) ოპერატორი - III საფეხური;
საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი – II საფეხური;
მცირე ბიზნესის მწარმოებლის – IV საფეხური;
ოფისის მენეჯერი (მდივან-რეფერენტი) - III, IV საფეხური;
 
საკონკურსო მოთხოვნები:
პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV ან V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება. IV საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელ პროფესიული განათლების მასწავლებელს უფლება არ აქვს, ასწავლოს V საფეხურის საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში. შესაბამისი პროფესიული სტანდარტით შეიძლება დადგინდეს დამატებითი მოთხოვნები.
დამატებითი მოთხოვნები:
  სასტუმრო საქმისმწარმოებლის III, IV და V საფეხურის პრაქტიკის მასწავლებლისადმი წაყენებული მოთხოვნებია: დიდ სასტუმროში პრაქტიკოს მენეჯერად მუშაობის მინიმუმ 5 წლის გამოცდილება ან/და სასტუმრო საქმისმწარმოებლის IV (I – III საფეხური) და V (IV – V საფეხური) საფეხურის პროფესიული დიპლომი;
  კომპიუტერულისაინჟინრო გრაფიკის  (AutoCad) ოპერატორის პრაქტიკის მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
 
 დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა:
2015 წლის 16 თებერვლიდან 2015 წლის 23 სექტემბრის ჩათვლით, ყოველდღე, კვირის გარდა, 13:00-დან 17:00 სთ-მდე. კონკურსი ჩატარდება საბუთების მიღებიდან არაუგვიანეს 7 სამუშაო დღის ვადაში, კონკურსი ჩატარდება გასაუბრების წესით.
 
კონკურსში მონაწილეობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
- განცხადება (ივსება ადგილზე);
- პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
- 2 ფოტო სურათი ¾-ზე;
- კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
- პროფესიული მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთვევაში);
- რეზიუმე (C.V.)
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართეთ: ბათუმი, ფარნავაზ მეფის ქუჩა №116 ტელეფონი: 272479
ელექტრონული ფოსტა: businesseducenter@gmail.com
 
                                                                                                                                                                                                                                    16.02.2015