ვაკანსია

ბიზნესის სასწავლო ცენტრიაცხადებს პროფესიული განათლების მასწავლებელის თანამდებობის დასაკავებლად საბუთების მიღებას

სასტუმრო საქმისმწარმოებელი – III საფეხური:
ინგლისური ენა;
რუსული ენა;
თურქული ენა;
ტურიზმისა და სტუმართმასპინძლობის საფუძვლები;
სასტუმრო მენეჯმენტის საფუძვლები;
რესტორნის სერვისის ტექნოლოგია;
ინფო ტექნოლოგიები და სასტუმროს მართვის კომპიუტერული პროგრამა (OPERA);
პროფესიული ეთიკა;
მეტყველების კულტურა.
გიდის ასისტენტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა -I საფეხური:
ინგლისური ენაI;
რუსული ენაI;
სტუმართმასპინძლობის საფუძვლები;
საქართველოს ისტორია და თანამედროვეობა: (საბაზისო დონე);
საქართველოს გეოგრაფია, ბუნება და ლანდშაფტი (საბაზისო დონე);
ეტიკეტი და პროფესიული ეთიკა. (საბაზისო დონე).
ადგილობრივი გიდის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა- II საფეხური:
ინგლისური ენა II;
რუსული ენა II;
სტუმართმასპინძლობის მენეჯმენტი
ექსკურსიათმცოდნეობა (უსაფრთხოება ტურიზმში);
საქართველოს ტურისტულ – რეკრეაციული რესურსები;
მხარეთმცოდნობა;
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიებ;
ფსიქოლოგიის მოკლე კურსი.
ბუღალტერი -III საფეხური:
ინგლისური ენა;
საოფისე კომპიუტერული პროგრამები (MS. Word, MS. Power point, MS. excel);
ეკონომიკის საფუძვლები;
საბუღალტრო აღრიცხვა;
საგასახადო დაბეგვრა;
ბიზნეს სამართალი;
საბუღალტრო კომპიუტერული პოგრამები (იბერ-ინფო, ორის ბუღალტერი);
ბუღალტერის ეთიკის კოდექსი.
ოფისის მენეჯერის (მდივან-რეფერენტი) II საფეხური:
ინგლისური ენა I;
ინტერნეტი და კომპიუტერული საოფისე პროგრამები (MS. Word, MS. Power point.);
საქმისწარმოების საფუძლები;
ქართული ენის წერის და მეტყველებისა კულტურა;
ქართული ენის გრამატიკა;
პროფესიული ეთიკა და ეკიკეტი;
ოფისის მენეჯერის (მდივან-რეფერენტი) III საფეხური:
ინგლისური ენაI;
კომპ. საოფისე პროგრამები (MS. excel, MS. Access);
საქმისწარმოება;
საერთაშორისო მიმოწერის სტანდარტები;
არქივისათვის საქმეთა ფორმირების წესები;
ადმინისტრაციული და შრომის სამართლის საფუძვლები;
ბიზნეს ეთიკა.
საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი (სასაქონლო დეკლარირების სპეციალისტი) I საფეხური:
ინგლისური ენა I;
ინფო. ტექნოლოგიები (MS. Window, MS. Word);
გაფორმება და დეკლარირება;
საქართელოს საგადასახადო სისტემა;
ბიზნეს ეთიკა და შრომის უსაფრთხოება.
საბაჟო დეკლარირების სპეციალისტი (სასაქონლო დეკლარირების სპეციალისტი) II საფეხური:
ინგლისური ენა II;
ინფო. ტექნოლოგიები (MS. Excel, Internet);
საგარეო ეკონომიკური საქმიანობის ეროვნული სასაქონლო ნომენკლატურა და ინტეგრირებული ტარიფი;
სასაქონლო ოპერაციები;
ეკონომიკური საზღვრის გადაკვეთის პროცედურები;
ერთიანი ელექტრონული სისტემის (ASYCUDA).
 კორესპონდენტი -III საფეხური:
ინგლისური ენა;
ინტერნეტ ტექნოლოგიები (ბლოგები, სოციალური მედია);
მართლწერა;
პრესა;
მედია ეთიკა;
რადიო;
კომპიუტერული პროგრამCool Edit Pro;
ვიზუალური კომუნიკაცია;
კომპიუტერული პროგრამა Adobe Photoshop;
ტელე–ჟურნალისტიკა;
კომპიუტერული პროგრამა Adobe Premiere.
 ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) II საფეხური:
ინგლისური ენა I;
საინფორმაციო და საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები (მ.შ. Microsoft Word, Excel, Power point);
რასტრული და ვექტორული კომპიუტერული გრაფიკა (Adobe Photoshop, Corel Draw);
ვებ პროექტირების საფუძვლები (HTML, CSS);
მოლაპარაკების წარმართვა;
 ინტერნეტტექნოლოგი (ვებსპეციალისტი) III საფეხური:
ინგლისური ენა II;
ვებ პროგრამირება (JavaScript, PHP);
მონაცემთა ბაზები(MYSQL, Ms Access);
კონტენტის მართვის სისტემა CMS (Joomla, WordPress);
ბიზნეს – კომუნიკაცია.

 საკონკურსო მოთხოვნები: პროფესიული განათლების მასწავლებელი შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლების ან პროფესიული განათლების IV და V საფეხურის კვალიფიკაციის მფლობელი ან პირი, რომელსაც აქვს შესაბამისი პროფესიით მუშაობის არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება.

დოკუმენტაციის წარმოდგენის ვადა: 2013 წლის 29 აპრილიდან 2013 წლის 10 მაისის ჩათვლით, ყოველდღე, შაბათ-კვირის გარდა 13:00-დან 16:00 სთ-მდე, კონკურსი ჩატარდება საბუთების მიღებიდან არაუგვიანეს 2 კვირის ვადაში.
კონკურსი ჩატარდება 2 ეტაპად:
პირველი ეტაპი – კონურსანტების საბუთების ანალიზი,
მეორე ეტაპი–კონურსანტთან გასაუბრება.
 კონკურსში მონაწილეობისათვის წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:
განცხადება (ივსება ადგილზე);
პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
2 ფოტო სურათი ¾-ზე;
კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
პროფესიული მუშაობის გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტი;
C.V. (ავტობიოგრაფია)
დაწვრილებითი ინფორმაციისათვის მოგვმართედ:
ბათუმი, 6009, ფარნავაზ მეფის ქუჩა №116 ტელეფონი: 272479
ელექტრონული ფოსტა: businesseducenter@gmail.com ;
ვებ. გვერდი: www.educenter.ge